Национална конференция „ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ДНЕС – ПОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“

18-ти и 19-ти март 2022 г., София, онлайн

Гражданското образование е мощно средство за подкрепа и насърчаване на демокрацията. Демократичните държави, в които политическата власт произтича от народа, и се упражнява от народа и в името на народа, биха загубили своята жизнеспособност без участието на гражданите. А и самите граждани биха загубили съществена част от свободата си, ако бъдат лишени от правото и възможността да участват в управлението на общите дела. И понеже хората не се раждат готови за участие в упражняването на политическата власт, образованието, именно гражданското образование трябва да им даде необходимата подготовка да се ползват пълноценно от своето конституционно право на гражданско участие.

Гражданското образование не е само отговорност на училището. То има своето място и в университетското образование. Нещо повече – в редица страни, както и в нашата страна, се развиват разнообразни форми на неформално гражданско образование. В тях се включват и хора, които вече не са на ученическата или студентската скамейка, но имат волята и мотивацията да обогатяват и развиват своята гражданска култура в условията на продължаващо обучение. Главни действащи лица в сферата на неформалното гражданско образование са неправителствените организации. Някои от тези организации имат положителен опит в съчетаването на гражданското образование с други граждански активности. У нас съществуват неправителствени организации, които са активни в сферата на гражданското образование, които имат значителен изследователски потенциал и дават свой принос в изучаването и формирането на гражданска култура.

Водени от желанието да дадем възможност на хора и организации, ангажирани по различни начини с гражданското образование, да представят своята работа, да споделят своя опит и да предложат решения на наболели проблеми, се обръщаме с покана за участие в конференцията към учители, университетски преподаватели, държавни служители в областта на образованието, изследователи, представители на неправителствени организации, издатели и журналисти.

На вниманието на участниците предлагаме следните тематични полета:

 • Смисъл и цели на гражданското образование в България.
 • Модели на гражданско образование.
 • Гражданското образование и образователните политики на държавата.
 • Гражданското участие в публичните политики.
 • Формиране на демократична култура и граждански компетентности.
 • Гражданско образование, обществена промяна и устойчиво развитие.
 • Подготовка на учители по гражданско образование.
 • Насърчаване на гражданското действие чрез ученическото самоуправление и демократизацията на училищната среда.
 • Гражданското образование в университетите.
 • Училищното и неформалното образование – споделеност на опита и взаимодействие.
 • Обучение в дигитално гражданство.
 • Медии и гражданска култура.

Указания за участие и регистрация
Важни дати
Инициативен комитет