Технически изисквания към докладитe

Докладите трябва да се депозират и изпратят по електонна поща във формат Word до 15.02.2021 г. Всеки доклад трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (заължително на националния език и на английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Резюмето следва да бъде един параграф,  до 150 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада.

 • Максимален обем: 12 страници, включително резюме, ключови думи и използвана литература (ако докладът включва таблици, фигури и под., допуска се обемът му да е до 15 страници); междуредово разстояние – 1,5.
 • Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.
 • Заглавие: Font:Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).
 • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.
 • Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).
 • Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.
 • Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).
 • Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите – под тях.
 • Цитиране: Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, година на издаване, двоеточие, интервал, страница/и). Пример: (Рикьор 1985: 10). При цитиране под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, 3.
 • Библиография: Библиографското обисаниe и цитирането на източниците трябва да бъде съобрзано с общоприетия академичен стандарт APA Style. https://www.iun.edu/utep/docs/using-apa-in-academic-paper.pdf,  или както е посочено в примерите.
 • Книга: Фамилията на автора, Инициал (след всяко фамилно име, ако авторите са повече от един). (година на издаване – в кръгли скоби). Заглавие на книгата (в Italic). Място на издаване: Име на издателството.

Пример: Рикьор, П. (1985). Живата метафора. София: ЛИК.

 • Статия/студия в сборник: Фамилията на автора, Инициал (след всяко фамилно име, ако авторите са повече от един). (година на издаване – в кръгли скоби). Заглавие на статията/студията. – В(ъв) Инициал и Фамилия на редактора (ред. – в кръгли скоби), Название на сборника (в Italic) (страници – в кръгли скоби). Място на издаване: Име на издателството.

Пример: Рикьор, П. (1992). Едно подемане на Поетиката на Аристотел. – Във: Вл. Градев (ред.), Прочити (12 – 30). София: УИ „Св. Климент Охридски“.

 • Статия/студия в периодично издание: Фамилията на автора, Инициал (след всяко фамилно име, ако авторите са повече от един). (година на издаване – в кръгли скоби). Заглавие на статията/студията. Название на изданието (в Italic), Том/годишнина (брой), страници. Място на издаване: Име на издателството.

Пример: Рикьор, П. (1988). Теория на интерпретацията: нарастващият смисъл. Бюлетин на Съюза на българските писатели, № 5, 12 – 40, № 6, 12 – 40. София: СБП.

 • Електронни носители и уеб адреси: Фамилията на автора, Инициал (след всяко фамилно име, ако авторите са повече от един). (дата на публикуване – в кръгли скоби). Заглавие на използвания материал (в Italic). Дата на последното посещение на страницата

Пример: Георгиев, Н. (04.11.2001). Ритъмът на гордия устрем. Последно посещение на 04.12.2020 на https://liternet.bg/publish/ngeorgiev/120/ritymyt.htm

Previous Article
Next Article