Четвърта международна конференция по „Публична администрация“

ВАЖНО! Поради обявената от правителството извънредна ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция по Публична администрация се отлага.

Новите дати са 26-27 октомври 2020 г.

Тема на конференцията: „Административната справедливост като елемент на доброто управление“

Четвъртата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“, е фокусирана върху различни гледни точки на една доста съвременна концепция – административна справедливост.

Развива ли модерната административна наука такова понятие? Какво влага в неговото съдържание? Какви са възможните посоки на критиката му? Само за прилагане на утвърдените правни и икономически принципи, като равенство пред закона или компенсация при разпределение на блага става дума, или за нов тип управление, който тепърва се утвърждава в практиката и теорията на публичната администрация? Могат ли да се намерят доказателства, че освен класически принцип, административната справедливост е действащ елемент на доброто управление през 21 век?

Освен това административната справедливост изисква институционални гаранции и защити – било като аспект на дейността на всяка публична институция, било като основно съдържание на дейността й, каквато е институцията на националния омбудсман. Какво добавя този институционален ракурс към изграждането на самостоятелно управленско понятие за справедливост?

Справедливостта може би не е само прилагане на правен и икономически принцип в администрацията. Може би съществуват важни елементи на справедливостта, които не се покриват от правото и икономиката. Всяка по-голяма публична институция има собствен апелативен отдел защото много административни решения не са абсолютно коректни. Много от грешките биват преодолявани на това първо равнище без да се развият по-нататък в съдебен процес. Какви специфични принципи на администрирането трябва да се прилагат на това равнище?

Разбира се, успоредно с търсене на собствено административно-научно понятие конференцията ще хвърли мост между различните значения на административната справедливост в административната наука и по-старите области на неговото развитие, като правната наука, философията, социологията, психологията. Конференцията предполага интердисциплинарен подход и приветства приноса на учени от различни области – изследвания на публичната администрация, политически науки, публичноправни изследвания, социални и икономически науки.

По този начин конференцията цели създаването на възможност да се идентифицират формите на административна справедливост отвъд принципа за равенство на гражданите пред институциите, задължителните изслушвания на заинтересованите страни, прякото участие на гражданите в управлението и други отдавна утвърдени елементи на понятието. Смисълът на такива търсения е насочен предимно към практиките на добро управление.

Освен теорията ще бъде обхваната и практиката на управлението в публичната сфера. Съществен въпрос, който конференцията ще открои са случаите, при които различни форми на административната справедливост навлизат под въздействието на необратимите промени в съвременния свят.

Основните тематичните панели на конференцията (без да поставят ограничения за развитие на други теми) ще са

•           Административната справедливост и принципите на доброто управление

•           Многообразната същност на административната справедливост

•           Административната справедливост при формирането на публични политики

•           Институцията на омбудсмана като гарант за административната справедливост – национален и световен опит

•           Административното правосъдие гарант за административната справедливост

•           Национални, културни и исторически измерения на разбирането за административна справедливост

Поканата е отправена към преподаватели и изследователи от всякакви научни области, имащи общо с изследване на справедливостта и доброто управление – административни науки, философия, политология, правни изследвания, икономика, психология, социология, европеистика, културология, история и др.

Поканата е отправена и към ръководители както в публичната, така и в частната сфера, чиято дейност се среща с проблемите на справедливостта и доброто управление.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция.

Работни езици на конференцията: български и английски.

Информация за конференцията на: www.su-phls.info  

Не се изисква такса за правоучастие.

Конференцията ще се проведе на:

Дата: 26 и 27 октомври 2020 г.

Място: Огледална зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

Е-mail адрес на конференцията: fairness_conference@phls.uni-sofia.bg

Регистрационна форма на български език

Previous Article
Next Article