ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

Технически указания за оформление на докладите


Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-нова версия.

Докладът трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Резюмето следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада.

  • Максимален обем: 20 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.
  • Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.
  • Заглавие: Font:Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).
  • Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.
  • Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).
  • Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.
  • Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).
  • Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.
  • Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2,
  • Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница.

Пример: Putnam, R. D., (1993), Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press

Previous Article
Next Article