Технически изисквания към докладитe

 1. Общ обем – не повече от 8 страници.
 2. Оформянето на доклада е в следния вид:
  • Заглавие на български език – Font Size 14, in Capital Letters, Centred, Bold;
  • Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота и e-mail – на български език – Font Size 14, Lower case, Centred, Bold;

Празен ред;

 • Заглавие на английски език – Font Size 14, in Capital Letters, Center, Bold;
 • Двете имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, институция и e-mail – на английски език – Font Size 14, Lower case, Center, Bold;

Празен ред;

 • Резюме на български език (максимум 250 думи) – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Ключови думи на български език (до 5) – Font Size 10, Bold;

Празен ред;

 • Резюме на английски език (максимум 250 думи) – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;
 • Kлючови думи на английски език (до 5) – Font Size 10, Bold;

Празен ред;

 1. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
  • Шрифт – Times New Roman 12;
  • Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;
  • Paper Size – A4;
  • Line Spacing – Single;
  • First Line: 1 cm.
 2. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно (Italic);
 3. Графиките да имат номерация и наименование – под тях, центрирано (Bold);
 4. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и)
 5. Библиографската справка се прилага в края на доклада, както следва:
  • При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване). Заглавие. Местоиздаване: Издателство.
  • При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване). Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Местоиздаване: Издателство.
  • Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано), Дата на публикацията; <Точен адрес на източника – в триъгълни скоби>; (Дата на достъп – в кръгли скоби).
 6. Име и e-mail на автора (авторите) – за обратна връзка от Организационния комитет.

Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.