Покана за „Dialogues without Borders“

На 29 и 30 септември 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе международна научна конференция – 4th ESTIDIA Conference „Dialogues without Borders: Strategies of Interpersonal and Inter-group Communication“.

Това е четвъртата международна конференция, организирана от European Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue (ESTIDIA).

Философският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ е съорганизатор на конференцията.

Партньори са Centre for New Media and Transdisciplinary Dialogue, Constanţa, Rumania и Институтът по реторика и комуникации.

Тематиката на конференцията е свързана с различни видове комуникации, които се проявяват в много области: междуличностна комуникация, комуникация в групи, компютърно опосредствана комуникация, дигитална комуникация и в частност в социалните мрежи, общуване в семейството, общуване между различни поколения, комуникация между граждани и институции, комуникация с участието на представители от различни етнически групи, държави, региони и други.

Основната цел на тази международна конференция е да бъде форум за интердисциплинарен диалог на различни нива с участието на изследователи и практици, които са ангажирани с проучване на диалога и комуникацията на междуличностно и групово равнище; на комуникацията в различен социален и политически контекст; на комуникацията при използване на различни езици и при отчитане на културните традиции и особености, на стереотипите и нагласи на участващите в комуникацията.

Основни лектори са prof. Cornelia Ilie, Malmö University, Sweden и prof. Helen Spencer-Oatey, University of Warwick, UK.

Срокът за подаване на заявки за участие е 20 март 2017 г.

Заявките за участие или абстрактите се изпращат на следните имейли:

mavrodieva@phls.uni-sofia.bg; teo.simeonov@gmail.com, anitapn@uni-sofia.bg

За повече информация:

http://www.estidia.eu/

Информационен сайт на Философски факултет

ESTIDIA е международна научна мрежа, която подпомага проучвания на диалога през призмата на различни науки, като се поставя фокус върху перспективите пред комуникацията, междуличностните отношения и политическите процеси, върху различните социални, културни и академични традиции, върху връзката между теория и практика.