ЗА „ИЗМЕРЕНИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА“

ОБЩОУНИВЕРСИТЕТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

в рамките на Климентовите дни в Алма Матер

3, 4 и 5 ДЕКЕМВРИ 2020 г., София

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Образователните системи днес са изправени пред сериозния проблем как да обвържат наученото във формалното и неформално образование с реалната реализация на хората като личности и професионалисти. Понятието компетентност е възможност за целеполагане в образованието, която изгражда мостове между знанието в рамките на определена научна област и ефективните действия, основани на това знание. Академичното отношение и отдаденост към образованието на бъдещите поколения изискват активно взаимодействие между учители, учени и образователни експерти, от всички академични области и по същество от всички специалности, за постигането на високи образователни резултати на национално и международно ниво.

Общоуниверситетската конференция на тема „Измерения на компетентността“ си поставя за цел да картографира различните употреби на понятието в теорията, методиката, образователната практика, образователните политики, както и значението на компетентностите за личностното и професионалното развитие; да изследва взаимовръзките между понятия като компетентностен подход, научна грамотност, знания и умения и др. Очакването е да бъде очертано споделено разбиране за компетентността и да бъдат формулирани препоръки за педагогическата практика на преподаватели от висшите и средните учебни заведения.

Тематични акценти на конференция включват, но и не се ограничават до:

  • теоретични изследвания на компетентността;
  • компетентности и  функционална грамотност;
  • ключови компетентности като глобална образователна цел в училище;
  • личностни и професионални компетентности;
  • образователни политики и компетентностен подход;
  • подходи и методи за изграждане на компетентности.
Previous Article
Next Article