Конференция на катедра Европеистика

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Всеки доклад следва да включва абстракт и 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Абстрактът следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font:Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5.