Информация за участниците

 Резюметата на всички доклади ще бъдат публикувани в сборник на хартиен носител, който ще бъде предоставен на участниците в конференцията по време на регистрацията.

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“ на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български или английски език.

Дати и място на провеждане

 • 2-4 юни 2017 г.
 • Софийски университет „Св. Кл. Охридски“,
 • бул. „Цар Освободител“ № 15
 • София 1504
 • България

E-mail: psychology_SU_2017@phls.uni-sofia.bg

Срокове
 • Изпращане на заявка и резюме: 26.03.2017 г.
 • Изпращане на докладите (doc или docx): 30.04.2017 г.
 • Потвърждение за приемане на доклада: 15.05.2017 г.
 • Превеждане на таксата за правоучастие: 20.05.2017 г.
Такса за правоучастие (включва разходи за публикуване на сборник с резюмета и сборник с доклади, кафе-паузи и коктейл за участниците):
 •   За български граждани – 100 лв.
 •   За докторанти – 50 лв.
 •   За студенти – 40 лв.
 •   За участници без доклад – 20 лв.
 •   За чуждестранни: участници – 100€; докторанти и студенти – 50€; без доклад – 40€
Таксата следва да бъде преведена с платежно нареждане на банкова сметка:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Банка: БНБ – ЦУ София
IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01
BIC код: BNBGBGSD
В графата „Основание за плащане“ задължително да се посочи: Такса за участие в Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи в съвременната психология“, Философски факултет, специалност Психология.